Xác Định Phương Pháp Tính Thuế GTGT và Loại Hóa Đơn Sử Dụng Cho Năm Tài Chính 2018

Năm tài chính 2017 chuẩn bị kết thúc, Năm tài chính 2018 chuẩn bị mở ra. Câu hỏi buộc kế toán toán DN phải trả lời trước 20/12/2017 là:

Năm tài chính 2017 chuẩn bị kết thúc, Năm tài chính 2018 chuẩn bị mở ra.
Câu hỏi buộc kế toán toán DN phải trả lời trước 20/12/2017 là:
“Công ty được áp dụng phương pháp tính thuế GTGT nào và được sử dụng loại hóa đơn nào cho năm tài chính 2018?”. 
Trong phạm vi bài viết này Chuyên gia của FBA Academy hướng dẫn những đồng nghiệp kế toán “Xác định phương pháp tính thuế GTGT và loại hóa đơn mà DN được sử dụng cho năm tài chính 2018”
 Để đảm bảo quyền lợi của DN và tuân thủ quy định pháp luật Thuế GTGT hiện hành trong kê khai, tính và nộp thuế GTGT cho năm tài chính 2018. Kế toán DN cần rà soát và xác định phương pháp tính thuế GTGT và loại hóa đơn được áp dụng cho DN mình trong năm tài chính 2018, theo một trong các trường hợp sau:
1. Trường hợp 1: Nếu DN đang áp dụng tính GTGT theo phương pháp khấu trừ cho năm tài chính 2017 có "Tổng doanh thu của hàng hóa dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT của kỳ khai thuế từ Q4/2016 đến hết Q3/2017 (đối với DN kê khai thuế GTGT theo quý) hoặc hoặc hồ sơ khai thuế từ tháng 12/2016 đến hết tháng 11/2017 (đối với DN kê khai thuế GTGT theo tháng) từ 1,000,000,000 đồng (01 tỷ đồng) trở lên. Thì DN phải tiếp tục áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ cho năm tài chính 2018 (dù muốn hay không) thông qua việc nộp hồ sơ khai thuế GTGT là tờ khai mẫu 01/GTGT cho kỳ khai thuế tháng hoặc quý 1/2018 và tiếp tục sử dụng Hóa đơn GTGT trong bán hàng và cung cấp dịch vụ năm tài chính 2018;
2. Trường hợp 2: Nếu DN đang áp dụng tính GTGT theo phương pháp khấu trừ cho năm tài chính 2017 có "Tổng doanh thu của hàng hóa dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT của kỳ khai thuế từ Q4/2016 đến hết Q3/2017 (đối với DN kê khai thuế GTGT theo quý) hoặc hoặc hồ sơ khai thuế từ tháng 12/2016 đến hết tháng 11/2017 (đối với DN kê khai thuế GTGT theo tháng) dưới 1,000,000,000 đồng (01 tỷ đồng)”. Thì DN phải liên hệ cơ quan thuế trực tiếp quản lý DN để xử lý theo hai tình huống sau:
2.1. Nếu DN đang trong thời gian áp dụng ổn định phương pháp tính thuế GTGT khấu trừ cho 2 năm liên tục 2017 – 2018, thì DN phải tiếp tục áp dụng kê khai, tính, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ và vẫn tiếp tục sử dụng hóa đơn GTGT cho năm tài chính 2018;
2.2. Nếu DN đã kết thúc thời gian áp dụng ổn định phương pháp tính thuế GTGT khấu trừ cho 2 năm tài chính liên tục 2016 – 2017, thì DN có quyền lựa chọn phương pháp tính thuế GTGT có lợi nhất cho DN trong năm tài chính 2018:
- Nếu DN thấy rằng việc tiếp tục áp dụng tính và nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có lợi hơn cho năm tài chính 2018 thì DN tiếp tục áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thông qua việc nộp hồ sơ khai thuế GTGT là tờ khai mẫu 01/GTGT hoặc mẫu 02/GTGT cho kỳ khai thuế tháng hoặc quý 1/2018 và tiếp tục sử dụng hóa đơn GTGT khi bán hàng và cung cấp dịch vụ cho năm tài chính 2018;
- Nếu DN thấy rằng chuyển đổi sang áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp cho năm tài chính 2018 có lợi hơn trong tính và nộp thuế GTGT thì DN thực hiện chuyển đổi sang áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp cho năm tài chính 2018 thông qua việc nộp hồ sơ khai thuế GTGT là tờ khai mẫu 04/GTGT cho kỳ khai thuế tháng hoặc quý 1/2018 và DN liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để tiến hành các thủ tục hủy hóa đơn GTGT còn tồn chưa sử dụng đến ngày 31/12/2017, đồng thời tiến hành các thủ tục để mua Hóa đơn bán hàng để sử dụng kịp thời trong bán hàng và cung cấp dịch vụ từ ngày 01/01/2018.
3. Trường hợp 3: Nếu DN đang áp dụng tính GTGT theo phương pháp trực tiếp cho năm tài chính 2017 có "Tổng doanh thu của hàng hóa dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT của kỳ khai thuế từ Q4/2016 đến hết Q3/2017 (đối với DN kê khai thuế GTGT theo quý) hoặc hoặc hồ sơ khai thuế từ tháng 12/2016 đến hết tháng 11/2017 (đối với DN kê khai thuế GTGT theo tháng) từ 1,000,000,000 đồng (01 tỷ đồng) trở lên”. Thì DN buộc phải thực hiện chuyển đổi sang áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ cho năm tài chính 2018 thông qua việc nộp hồ sơ khai thuế GTGT là tờ khai mẫu 01/GTGT cho kỳ khai thuế tháng hoặc quý 1/2018 và DN liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để tiến hành các thủ tục đặt in hoặc mua hóa đơn GTGT để sử dụng kịp thời trong bán hàng và cung cấp dịch vụ từ ngày 01/01/2018;
4. Trường hợp 4: Nếu DN đang áp dụng tính GTGT theo phương pháp trực tiếp cho năm tài chính 2017 có "Tổng doanh thu của hàng hóa dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT của kỳ khai thuế từ Q4/2016 đến hết Q3/2017 (đối với DN kê khai thuế GTGT theo quý) hoặc hoặc hồ sơ khai thuế từ tháng 12/2016 đến hết tháng 11/2017 (đối với DN kê khai thuế GTGT theo tháng) dưới 1,000,000,000 đồng (01 tỷ đồng)”. Thì DN phải liên hệ cơ quan thuế trực tiếp quản lý DN để xử lý theo hai tình huống sau::
4.1. Nếu DN đang trong thời gian áp dụng ổn định phương pháp tính thuế GTGT trực tiếp cho 2 năm liên tục 2017 – 2018, thì DN phải tiếp tục áp dụng kê khai, tính, nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp và vẫn tiếp tục sử dụng hóa đơn bán hàng thông thường cho năm tài chính 2018;
4.2. Nếu DN đã kết thúc thời gian áp dụng ổn định phương pháp tính thuế GTGT trực tiếp cho 2 năm liên tục 2016 – 2017, thì DN có quyền lựa chọn phương pháp tính thuế GTGT có lợi nhất cho DN trong năm tài chính 2018:
- Nếu DN thấy rằng chuyển đổi sang áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ cho năm tài chính 2018 có lợi trong tính và nộp thuế GTGT thì DN tiến hành thực hiện chuyển đổi sang áp dụng tính và nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ cho năm tài chính 2018 thông qua việc nộp hồ sơ khai thuế GTGT là tờ khai mẫu 01/GTGT hoặc 02/GTGT cho kỳ khai thuế tháng hoặc quý 1/2018 và DN liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để tiến hành các thủ tục đặt in hoặc mua hóa đơn GTGT để sử dụng kịp thời trong bán hàng và cung cấp dịch vụ từ ngày 01/01/2018;
- Nếu DN thấy rằng áp dụng tính và nộp thuế GTGT theo pháp trực tiếp có lợi hơn cho năm tài chính 2018 thì DN tiếp tục áp dụng tính và nộp thuế thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp thông qua việc nộp hồ sơ khai thuế GTGT là tờ khai mẫu 04/GTGT cho kỳ khai thuế tháng hoặc quý 1/2018 và tiếp tục sử dụng hóa đơn bán hàng thông thường cho năm tài chính 2018.
Trân trọng!
Bài viết được biên tập bởi chuyên gia của FBA Academy!
“Đến với FBA Academy học để làm và học để Khảng định mình”
Căn cứ thực hiện bài viết:
- Căn cứ điểm a Khoản 1 Điều 13 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định Phương pháp tính thuế GTGT khấu trừ;
- Căn cứ Thông tư số 93/2017/TT-BTC ngày 19/9/2017 của Bộ Tài chính về phương pháp tính thuế GTGT (có hiệu lực kể từ ngày 05/11/2017);
- Căn cứ điểm a Khoản 2 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định về thời gian ổn định áp dụng phương pháp tính thuế GTGT;
- Căn cứ quy định tại thông tư 39/2014/TT-BCT quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2014.

FBA Academy

Công ty TNHH FBA Global

Chuyên đào tạo: Kế toán thực hành, Kế toán theo yêu cầu, Khóa học Khởi Nghiệp, SEO - Marketing Online tại Nha Trang - Khánh Hòa

0 nhận xét:

Đăng nhận xét